Arama formu

Arama formu

Finans Yüksek Lisans

Öğretim Programı

Finans Yüksek Lisans Programı (MiF), öğrencilerimizi finans sektöründe kariyer yapmak için gerekli tüm becerilerle donatmak hedefi ile tasarlanmıştır. Program, pratik uygulamalardan uzaklaşmadan verdiği güçlü teorik altyapının yanı sıra öğrencilerimizin kariyerlerinde avantaj sağlayacak bir finansal beceriler paketi de sunmaktadır. Programımız, finans sektörü hakkında genel bilgiler sunan ve aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve çalıştaylarla zenginleştirilmiştir.

Finans Yüksek Lisans programı müfredatı aşağıdaki dört başlıkla tanımlanabilir:

1. Finansal Teori ve Uygulamalarda Yetkinlik

MiF Programı, öğrencilerin sağlam teorik temellere sahip olmasını hedefleyen yoğun bir ders kurgusu sunmaktadır. Daha da önemlisi, teoriyi pratik bir bakış açısıyla sunmaya adanmış olması ile diğer programlardan ayrılmaktadır. “Kurumsal Finans” başlığı altında bir dizi vaka çalışması yapılarak şirketlerin finansal yönetimleri ile birlikte şirketleri ve sabit varlıkları değerleme konuları işlenirken; diğer yanda, “Yatırımlar” başlığında portföy yönetimi ve menkul kıymet konuları ele alınacaktır. Fakülte bünyesinde bulunan Türkiye’nin ilk finans laboratuvarı CAFE’nin (Uygulamalı Finans Eğitim Merkezi) dersler esnasında yoğun kullanımı ile öğrencilerin, alım-satım işlemleri, finansal verilere erişim ve bunların analizi hakkında pratik uygulama bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

2. Finansal Yöntemler

Program, Danışma Kurulu’nun önerilerine dayanarak, finansal becerileri geliştirecek şekilde tasarlanmıştır. İlk alan olan finansal veri analizi, günümüz finans dünyasının en çok ihtiyaç duyulan becerisi olarak kabul edilmektedir. “Finansal Ekonometri’ dersi uygulamalı bir bakış açısı ile zaman serileri analizini ve tahmin tekniklerini kapsamaktadır. “Finansal Tablo Analizi” dersi ise şirketlerin bilanço ve gelir tablosu gibi finansal tablolarının incelenme ve yorumlanma teknikleri konusunu kapsamaktadır. 

3. Finans Pratiği

Bu yenilikçi modül, programımızı diğer finans programlarından keskin bir çizgi ile ayırmaktadır. Yerel ve küresel finans uygulamalarının detayları, sektördeki uzmanların verdiği bir dizi seminerden oluşan “Finans Pratiği” dersinde işlenecektir. Bu ders kapsamında iki dönem boyunca, vergilendirme, sermaye piyasası hukuku, şirketler hukuku, mevzuatlar, devir alma ve birleşmeler, halka arz süreçleri ve şirket değerleme gibi birçok pratik konu, yapılacak seminerler ile işlenecektir. Ayrıca, öğrencilerin programın Bahar dönemimde yapacakları zorunlu stajları, onlara “yaşayarak öğrenme” imkanını sunacaktır.

4. Yönetim Becerilerini Geliştirme

Profesyonel iş yaşamında yükselmek için en önemli faktörlerden birinin iletişim becerileri olması, Danışma Kurulu’nun da görüş birliğine vardığı konulardan biridir.  Düşüncelerini yazılı veya sözlü olarak başarıyla aktarabilen kişiler, kariyer merdivenini tırmanırken önemli bir avantaj elde etmektedir. Öğrencilerimiz halihazırda Sabancı MBA programında sunulan Yönetim Becerileri çalıştaylarına katılabilecekler ve bu çalıştaylar aracılığı ile yazma, mülakat ve sunum becerilerini geliştirme imkanı bulacaklardır.

Program Öğrenme Hedefleri

MiF programı mezunlarının:

  • Finans teorisi ve pratiği hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirebilmeleri, 
  • Güncel teknikleri kullanarak finansal veri ve bilgilere ulaşabilmeleri, yorumlayabilmeleri, çözümleyebilmeleri ve bu çözümlemelerin sonucunda finansal kararlar verebilmeleri,
  • Finans bilgisinin uygulamaya konma, muhakeme edilme ve karar verme süreçleriyle bağlantılı olarak toplumsal ve etik sorumlulukları yansıtmaları,
  • Yazılı ve sözel şekilde, gerektiği zaman uygun teknolojileri kullanarak, etkin bir şekilde iletişim becerilerini sergilemeleri; finansal konularda hem finans hem de finans dışı alanlarda çalışan profesyonellerle iletişim kurabilmeleri,
  • Uluslararası finansal piyasaları, uygulamaları ve muhasebe kurallarını anlamaları beklenmektedir.

Finans Yüksek Lisans Programı (MiF) 30 kredilik bir ders yükünü, Finans Pratiği Seminerleri’ni ve zorunlu stajı kapsayan tezsiz bir diploma programıdır. Program, Eylül ayının başında başlayıp 9 ay kadar sonra Mayıs ayının başında sona ermektedir. Programın ilk iki haftası Muhasebe, İstatistik ve Finansal Tablo Analizi konularında haftada 5 gün süren yoğun pekiştirici derslere ayrılmıştır. Bu konularda yeterli temele sahip olduğunu gösteren öğrenciler bu pekiştirici derslerden muaf tutulabilir.

Bahar döneminin ikinci yarısında öğrenciler finansal hizmetler sektöründe staj yapmak zorunluluğundadır. Programın bu öğesi, öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri gerçek hayattaki projelere uygulamalarını ve sektördeki farklı iş alanlarıyla tanışmalarını amaçlar.
mif_mufredat_turkce.png

 

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Finans Yüksek Lisans Programı yoğun ve çaba gerektiren 9 aylık tam zamanlı bir programdır. Derslere düzenli şekilde devam etme zorunluluğunun yanı sıra, öğrencilerin derslerdeki tartışmalara aktif şekilde katılım göstermeleri beklenmektedir.

Teorik finansal konuların pratik uygulamaları ders içi örnekler, simülasyon denemeleri ve Uygulamalı Finans Eğitim Merkezi (CAFE) projeleri ile yürütülecektir. CAFE, öğrencilerin finans şirketlerinin kullandığı en son teknoloji, donanım ve yazılım programları hakkında gereken tecrübeyi kazanacakları ve zamanlarının önemli bir bölümünü geçirecekleri bir araştırma ve eğitim laboratuvarıdır.

‘Finans Pratiği’ konulu seminer serisi öğrencilerin finans sektöründeki tecrübeli liderler ve yöneticiler ile tanışmaları için bulunmaz bir fırsat olacaktır. Finans alanındaki pratik konular hakkında bilgi edinmenin dışında, bu seminerlerde kurulacak profesyonel bağlantılar, gerek mezuniyet sonrası iş bulunması gerekse kariyer gelişimi için çok faydalı olacaktır. Seminer serisine devam etmek zorunludur.

Son olarak, öğrencilerin programı başarı ile tamamlayıp mezun olabilmeleri için bir staj yapmaları veya bir proje tamamlamaları gerekmektedir.

Programdan mezun olanlar 30 kredilik yüksek lisans dersleri almış olacaktır. 

Diploma Yükümlülükleri

Akademik başarının devamı için Finans Yüksek Lisans (MiF) öğrencilerinin her dönem en az 3.00 puanlık kümülatif not ortalaması tutturmaları gerekmektedir. Eğer bu ortalama 2.00’nin altına düşerse öğrencinin programla ilişiği kesilir. MiF programından mezun olabilmek için en az 3.00 puanlık not ortalaması tutturmak zorunludur.

Mezun olabilmek için programdaki tüm derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, bir staj veya bir projeden geçer notu almak da gerekmektedir.

PRE-TERM (1 veya 2 hafta) 

Muhasebe (1.5 kredi)
Bu giriş dersinde temel muhasebe kuramları ve terimleri sunulacaktır. Mali tabloların tasarımı öğretilecek ve finansal yatırım araçları ile ilgili muhasebe düzenlemeleri incelenecektir.

İstatistik (1.5 kredi)
Bu istatistik giriş dersinde işlenecek konular arasında olasılık teorisi, örneklem ve örneklem dağılımları, hipotez testleri ve finansal uygulamaları ile regresyon uygulamaları bulunmaktadır.

Finansal Tablo Analizi (1.5 kredi)
Bu dersin yoğunlaştığı konular finans profesyonellerinin mali tabloları nasıl kullandıkları ve yorumladıkları üzerinedir. Finansal tabloların yaratılması ve kullanılması, şirketlerin finansal kuvvetlerinin belirlenmesi incelenecek diğer konular arasındadır.

 

GÜZ 1 (7 hafta) 

Finansal Ekonometri I (1.5 kredi)
Bu ders, iki dönemlik bir dersin ilk bölümü olarak tasarlanmıştır ve amacı uygulamalı finans çalışmalarında kullanılan temel ekonometri yöntemlerinin gözden geçirilmesidir. Akademik finans çalışmalarında sıkça görülen örnekler ile her bir tekniğin kullanımı, çözümleme gücü ve kısıtları tartışılmaktadır. Bu ilk bölümde, özellikle, tüm detayları ile basit doğrusal regresyon analizi, panel veri modelleri ve nitel bağımlı değişken modelleri ele alınmaktadır.

Model Geliştirme (Excel) (1.5 kredi)
MS Excel tablolama modelleri, veri analizi, veri özetleri, sayısal grafikler ve VBA ile basit makro programları bu derste incelenecek konular arasındadır.

Finansın Temelleri (1.5 kredi)
Bu derste finans alanının temel konuları üzerinde durulacaktır. Ders, öğrencilere öncelikle bilanço ve gelir tablosu gibi şirketlerin finansal raporlarını tanıtır. Paranın zaman değeri, net şimdiki değer analizi ve iskontolu nakit akışı analizi ile devam eder. Bu teknikler kullanılarak şirketlerin hisse senedi ve tahvillerinin fiyatlaması öğretilir. Sermaye yatırım kararlarının nasıl alındığı da ders planı içindedir. Ders, risk ile getiri arasındaki bağlantıyı açıklayan sermaye varlığı fiyatlama modelinin anlatımı ile son bulur.

Finans Yöneticileri için Ekonomi (1.5 kredi)
Bu dersin amacı öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktır. Pazar ekonomisi ve şirketlerin karar verme problemleri üzerine odaklanılır. 

 

GÜZ 2 (7 hafta) 

Finansal Türevler (1.5 kredi)
Bu ders finansal türevlerin kapsamlı bir tanıtımını üstlenir. Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve değişim kontratları dersin ana temasını oluşturur. Finansal türevlerin risk-dağıtıcı/azaltıcı araçlar olarak tanıtımını temel almakla birlikte, bu sözleşmelerin değerlerinin tahmini de kapsanan konular arasındadır. Finansal türevlerin fiyatlandırılmasına temel teşkil eden arbitraj modelinin ayrıntılı tanıtımını vadeli-işlem sözleşmelerinde taşıma maliyeti değerlemesi, opsiyonlarda ise binom ve Black-Scholes değerlendirme modelleri takip edecektir.

Finansal Değerleme (1.5 kredi)
Bu dersin esas amacı öğrencilerin değerleme kararlarını en iyi şekilde verebilmelerini sağlamak için onlara konuların fikirsel temelini, içgüdüsel yollardan akıl yürütme yöntemlerini ve analitik kapsamını öğretmektir.

Kurumsal Finans (1.5 kredi)
Finansal planlama, şirketlerin değerlemesi, birleşimi ve satın alımı, uzun vadeli finansmanlar ve risk yönetimi üzerine vaka çalışmaları bu dersin temelini oluşturacaktır.

Portföy Teorisi (1.5 kredi)
Portföy Teorisi dersi finansal piyasalar ve enstrümanlardan başlayarak modern portföy teorisini rasyonel yatırımcı davranışının uzantısı olarak geliştirir. Ders risk-getiri ilişkisi, piyasa etkinliği, portföy yönetimi, performans değerlendirmesi ve davranışsal finans konularına değinir.

Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar (1.5 kredi)
Bu dersin ilk bölümünü makroekonomi oluşturacaktır. İkinci bölümde finansal kurumlar ve bankacılık endüstrisi konuları detaylı bir şekilde incelenecektir.

 

BAHAR 1 (7 hafta) 

Sabit Getirili Menkul Kıymet Analizi (1.5 kredi)
Bu ders faizlerin vade yapısını inceledikten sonra paranın zaman değerinden yola çıkarak bono durasyonu ve konveksitesini portföy yönetimi açısından inceler. Ders ayrıca arbitrajsız bir faiz oranı modeli üzerinden bonolara dahil edilmiş çeşitli opsiyonların fiyatlandırması, swap ve diğer bono stratejilerine değinir.

Finansal Modelleme (1.5 kredi)
Bu derste finansal modellemeye giriş yapılacaktır. Başarılı Finansal Modeller oluşturabilmek için finans ve modelleme becerilerinin berbaber kullanılması gerekir. Excel'in finans ve istatistik fonksiyonları ve rassal sayılar, veri tabloları, matrisler gibi daha karmaşık Excel ve VBA işlemleri ders boyunca gerektikçe gösterilecektir. Proje analizi, sermaye maliyeti, finansal tablo modellemesi, değerleme ve leasing işlenecek konular arasındadır. 

Finansal Risk Yönetimi (1.5 kredi)

Bu ders Finansal Türevler dersinin doğal bir devamı niteliğindedir. Finansal türevlerin faiz, kur ve kredi riski gibi temel risk faktörlerine karşı nasıl kullanıldığı ele alınır. Risk azaltıcı işlevlerine ek olarak, opsiyonların bir arada kullanımı ile oluşturulan çeşitli yatırım stratejilerine de yer verilecektir. Delta-hedging ve Portföy sigortası gibi konular da ele alınacaktır. 

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları (1.5 kredi)
Dersin konuları arasında şirket değerlemeleri, satın alma anlaşmalarının şekillendirilmesi, borç alarak yapılan satın almaların incelenmesi ve birleşme harici yapılabilen diğer şirket yapılandırmaları vardır.

Uluslararası Finans (1.5 kredi)

Bu ders öğrencilerin uluslararası finans konularındaki bilgilerini artırmayı amaçlıyor. Dersin kapsamında döviz piyasaları ve hareketliliği, uluslararası ticaret, gelişmekte olan ülkeler ve piyasalar bulunmaktadır. Global perspektifte incelenecek kurumsal finans konuları arasında uluslararası işlemlerin muhasebe kayıtları, uluslararası yatırımların değerlemesi, çokuluslu şirketlerin finansal yönetimi bulunmaktadır. Uluslararası yatırım konuları arasında da küresel portföy yönetimi, risk yönetimi, ülke ve sektör riski, uluslararası faiz oranları, vade yapıları ve küresel piyasalar bulunmaktadır. 

Servet Yönetimi (3 kredi)

Ders, finansal portföy yönetiminin uygulamaya yönelik niteliklerini ön plana çıkarmaktadır. Derste tanıtılan kavramlara paralel olarak, öğrencilerin ders boyunca gerçek yaşam problemleri hakkında düşünerek bir portföy yönetimi nosyonu geliştirmesi beklenmektedir. Derste değinilecek temel konular: Yatırım karar süreci ve yatırım politikası beyanı, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi, sermaye piyasası beklentileri ve varlık dağılımı, geleneksel varlık sınıflarında ve alternatif yatırımlarda portföy yönetimi faaliyetinin teknik ve uygulama esasları. 

Yönetici Becerileri Geliştirme Çalıştayları (1.5 kredi)

Yönetici Becerileri Geliştirme Çalıştayları, Finans Yüksek Lisans programı öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar, ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır. 

Finans Pratiği (0 kredi)
Bu ders finans alanında çalışan konuk konuşmacılar tarafından verilen bir dizi seminer şeklinde gerçekleştirilecektir. Türk vergi sistemi, sermaye piyasası kanunları ve mevzuatı, halka arz, risk sermayesi ve girişim finansmanı, Türk finans piyasası ve AB gibi konular işlenecektir.

 

BAHAR 2 (7 hafta) 

Dönem Projesi / Staj (0 kredi)
Öğrencilerin minimum 7 hafta süresince, staj yapmaları gerekmektedir. 

Showcase

SOM Pictures

Video Gallery

Testimonial

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen bize e-posta adresinizi verin.