Arama formu

Arama formu

Lisans

Yandal Programlar

1.GEREKÇE

Bu programın açılma gerekçesi, son dönemde etkisi artarak hissedilen iki gelişme, piyasaların küresel hâle gelmesi ve hızlı dijital dönüşüm, sonucunda Türkiye’de özel sektör ve kamuda yer alan kurum ve kuruluşların rekabetçiliğini korumak üzere karar alma ve risk yönetimi konularında uzman bireylere ihtiyaç duyulduğunun saptanmasıdır. Bir yandan, piyasalarda rekabetin hızla artması, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi sonucu risklerin tür ve sayısının değişmesi farklı düşünüş biçimlerini zorunlu kılarken, öte yandan, teknolojik gelişmeler ile boyutu artan veri kümelerinin hızlı ve etkin olarak irdelenmesi, karar ve eylemlerde yol gösterici olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Gerek geleceği tahmin edebilecek, risk azaltıcı önlemleri saptayıp uygulamaya koyabilecek, gerekse de alınan kararların sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemleri haiz yöneticilerin zaman kaybetmeden yetiştirilmesi, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Programın, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu kadar, danışmanlık ve eğitim hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren şirket ve kurumların da ihtiyaçlarını karşılayacak mezunlar vereceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, mezunların, tercih ettikleri takdirde,  programın kazandıracağı donanım sayesinde ilgili akademik lisansüstü programlara da devam edebilecek düzeyde olmaları öngörülmektedir.

2. PROGRAM

A. TANIMI

İş Analitiği Yan Dal Programı, iş analitiği alanına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere temel uygulamalı matematiksel ekonomi, niteliksel analiz ve araştırma yöntemleri, karar analizi, makro ve mikro ekonomi, veri madenciliği ve analizi, rassal süreçler, sistem dinamikleri gibi farklı alanlardaki birikimi bir araya getirerek mezunlarında güçlü bir “Karar Analitiği” temeli oluşturarak iş analitiği veri tabanlarından aktif olarak faydalanmasına ve bulduğu sonuçları karar verme aşamasında kullanmasına olanak sağlayacaktır. 

Programın hedef kitlesi İş Analitiği alanına ilgi duyan tüm lisans öğrencileri olmakla beraber, iş analitiği problemleri ile ilgilenen programlarda – yönetim bilimleri, üretim sistemleri mühendisliği ve ekonomi – kayıtlı öğrencilerin İş Analitiği Yan Dal Programına nispeten daha fazla ilgi göstermesi beklenmektedir.

B. PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Öğrenciler en erken lisans diploma programı seçimi yaptıkları dönemi izleyen dönemin başında, en geç altıncı yarıyılın başında Yan Dal Programına başvurabilirler. Kabul için genel not ortalamasının (GNO) en az 2.72 olması ve başvurunun ilgili Fakülte Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Yan dal programına kabul için başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Yan Dal Programlarına devam eden öğrenciler, devam ettikleri programın gerektirdiği bütün dersleri almak, gerekli toplam krediyi tamamlamak ve programın diğer gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Program süresince tamamlanması gereken kredi toplamı en az 18’dir.

İş Analitiği Yan Dal programının mezuniyet için gerekli kredi ve ders sayısı:

Ders Kategorisi Kredi ECTS Kredisi Ders
Zorunlu 6 12 2
Çekirdek Seçmeli 6 12 2
Alan Seçmeli 6 12 2
Toplam 18 36 6
 

C. DERSLER

İş Analitiği Yan Dal Programı için gerekli tüm dersleri başarıyla ve en az 2.72 GNO ile tamamlayan öğrenciye sertifika verilir.

Zorunlu Dersler:

Aşağıdaki derslerden 2 ders alınması zorunludur.  MGMT 203 ya da MATH 306 derslerinden birinin alınması gerekmektedir.

Ders Kodu Ders Adı SU Kredisi   ECTS Kredisi Fakülte
MGMT 203 
    veya
MATH 306
İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 
veya 
İstatiksel Modelleme 
3 6 YBF
veya
MDBF
OPIM 390 İş Analitiğine Giriş 3 6 YBF
 

YBF: Yönetim Bilimleri Fakültesi
MDBF: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Çekirdek Seçmeli Dersler: 2 Ders

Öğrenciler aşağıda bulunan derslerden toplam 2 ders almak zorundadırlar

Dersin Kodu Dersin Adı SU Kredisi ECTS Kredisi Fakülte
OPIM 302 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 6 YBF
OPIM 402 İş Kararları İçin Analitik Yöntemler 3 6 YBF
OPIM 405 Yönetim Karar Destek Sistemleri 3 6 YBF
OPIM 410 Belirsizlik Altında Karar Verme 3 6 YBF
 

YBF: Yönetim Bilimleri Fakültesi

Alan Seçmeli Dersler: 2 Ders

Öğrenciler aşağıda bulunan derslerden toplam 2 ders almak zorundadırlar

Dersin Kodu Dersin Adı SU Kredisi ECTS Kredisi Fakülte
OPIM 404 İş Süreçleri Analiz ve Tasarımı 3 6 YBF
OPIM 406 Mekansal Zeka ile Müşteri İlişkileri Yönetimi  3 6 YBF
OPIM 407 İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri  3 6 YBF
OPIM 450 Operasyon Yönetimine İlişkin Seçme Konular I  3 6 YBF
MKTG 401 Pazarlama Araştırmaları  3 6 YBF
MKTG 405 Pazarlama Stratejisi 3 6 YBF
CS 404 Yapay Zeka  3 6 MDBF
CS 412 Makine Öğrenmesi  3 6 MDBF
ECON 301 Ekonometri  3 7 SSBF
ECON 401 Uygulamalı Ekonometri  3 6 SSBF
 

YBF: Yönetim Bilimleri Fakültesi
MDBF: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
SSBF:Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi 

DERS TANIMLARI

Zorunlu Dersler

MGMT 203 - İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş: Bu ders, yöneticiler için önemli olan araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi konularına yönelik pratik yaklaşımları öğretir. Bilimsel yöntem, hipotez tanımlama, verilerin kaynakları ve geçerliliği, örneklemler, verilerin dağılımı ve veriler arasındaki ilişkiler, temel çıkarımsal istatistik, doğrusal regresyon, araştırmada etik gibi konuları işler. Uygulamalı ve beceri geliştirmeye yönelik olan ders MS Excel ve istatistiksel analiz için uygun eklentilerini kullanır.

Ön Koşulu: MATH 203

MATH 306 - İstatistiksel Modelleme: İstatistiksel çıkarsama, tahmin yöntemleri, güven aralıkları, hipotez sınamaları, varyans analizi, uygunluk testleri, regresyon ve korelasyon analizleri, deney tasarımına giriş, istatistiksel yazılım kullanımı.

Ön Koşulu: MATH 203

OPIM 390 – İş Analitiğine Giriş: Bu ders Yan Dal Onur Programı’nın giriş dersi niteliğinde olup, iş analitiğinin kavramsal çerçevesi, sektörel uygulama alanları ve kullanılan analitik yöntemlere genel giriş niteliğinde konulardan oluşmaktadır. Bu kapsamda farklı sektörel başarı hikayeleri incelenecek ve tartışılacak, büyük veri analitiği gibi yenilikçi ve gelişmekte olan yaklaşımlar ve kullanım alanları işlenecektir.

Ön Koşulu: ---

Çekirdek Seçmeli Dersler

OPIM 302 - Yönetim Bilişim Sistemleri: Bu ders yönetim bilişim sistemlerine genel bir giriş niteliğindedir. Teknolojik ve yönetimsel faktörleri göz önüne alarak bilişim sistemlerinin analizi, tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili teknik ve araçları inceler. Bilişim sistemleri ile rekabetçilik ve örgütsel tasarım arasındaki etkileşimin üzerinde durur.

Ön Koşulu: ---

OPIM 402 - İş Kararları İçin Analitik Yöntemler: Bu dersin temel amacı çok çeşitli karmaşık yönetim problemlerinin anlaşılması ve çözülmesinde matematiksel modellemenin fayda ve önemini göstermektir. Ders hem problem tanıma hem de problem çözme becerisi kazandırmayı hedefler. Operasyon yönetimi, finans, muhasebe, insan kaynakları ve pazarlama gibi farklı yönetim alanlarında ortaya çıkan çeşitli problemlerin Microsoft Excel programı kullanılarak formülasyonu ve çözümü üzerinde durur. Odaklanılan matematiksel matematiksel modelleme yöntemleri doğrusal programlama ve tam sayı programlamadır.

Ön Koşulu: MGMT 203

OPIM 405 - Yönetim Karar Destek Sistemleri: Bu ders karar destek metodolojilerine genel bir bakış sunar ve üretim planlaması, lojistik, personel çizelgelemesi, hisse senedi alım-satım simülasyonu ve portföy optimizasyonu gibi yönetim bilimi modelleri kullanan karar destek sistemlerinin tasarımını içerir. Bu sistemler MS Excel ve VBA kullanılarak geliştirilecektir. VBA temelleri de derste işlenir.

Ön Koşulu: MGMT 203

OPIM 410 - Belirsizlik Altında Karar Verme: Bu derste belirsizlik altında karar verme kuramı ve uygulamaları tanıtılacak, bu kapsamda etki grafikleri ve karar ağaçlarının karar verme problemlerinde kullanımı, belirsizlik altında ihtimal tahmini, Bayesian istatistiksel modeli ile analiz, örneklem ve mükemmel bilginin değeri, riske karşı tutumlar ve fayda kuramı konuları işlenecektir.

Ön Koşulu: MGMT 203

Alan Seçmeli Dersler

OPIM 404 - İş Süreçleri Analiz ve Tasarımı: Bu ders iş süreçlerinin tasarımı için gerekli olan kavramsal çerçeveyi oluşturur ve analiz araçlarını tanıtır. Süreç bazlı örgütlenme ve buna bağlı süreç yönetimi üzerinde durur. Önemli süreç performans ölçüleri, yeniden tasarım ve bunun örgütsel sonuçları kapsanan konular içindedir. Sağlam bir süreç analiz metodolojisi olarak olay bazlı benzetim yaklaşımının temelleri anlatılır ve öğrencilerin direk bir deneyim kazanması amacıyla benzetim yazılımlarından yararlanılır.

Ön Koşulu: MGMT 203

OPIM 406 - Mekansal Zeka ile Müşteri İlişkileri Yönetimi: Bu ders, günümüz müşteri-bazlı pazarlama aktivitelerinin odağında yer alan Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ile giderek önem kazanan Mekansal Zeka ve lokasyon boyutunun iş kararlarında kullanılması nosyonlarını bir araya getirmektedir. Ders bankacılık sektöründe CRM Bölüm Direktörlüğü görevi yürüten ve MİY konusunda uzman bir yönetici ile birlikte verilmektedir. Dersin ilk kısmında MİY, coğrafi veri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerine temel kavramlar tanıtıldıktan sonra lokasyon bilgisinin bankacılık CRM ve pazarlama aktivitelerinde (örn: kampanya ve promosyon yönetimi, müşteri segmentasyonu, hedef kitle pazarlaması) kullanımına dair vakalar işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler bir CBS yazılım paketi kullanarak çeşitli alıştırma ve örnekler üzerinde çalışma fırsatına sahip olur. Ders öğrencilerin takımlar halinde bir proje çalışması yapması ve proje analiz raporunu teslim etmesiyle son bulur. 

Ön Koşulu: ---

OPIM 407 - İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri: Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar tabanlı enformasyon sistemlerinin organizasyonlarda karar verme amaçlı (iş zekası) kullanımını anlamasını sağlamaktır. Bu derste öğrenciler: a) İşletmelerde karar verme, iş zekası, karar destek sistemleri ve bunların diğer enformasyon sistemleri ile ilişkisi b) Karar destek sistemleri geliştirme metodolojisi ve teknolojileri (AHP, Grup destek sistemleri, Yapay sinir ağları, bilgi yönetimi, veri ambarlama sistemleri ve veri madenciliği gibi) c) Karar destek sistemleri yazılım paketleri ile ilgili genel bilgi ve uygulamaları Konuların da kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.

Ön Koşulu: MGMT 203

OPIM 450 - Operasyon Yönetimine İlişkin Seçme Konular I: Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

Ön Koşulu: ---

MKTG 401 - Pazarlama Araştırmaları: Bu ders kapsamında pazarlama problemlerinin çözülmesi, karar ve strateji belirlenmesi için gereken bilginin tanımlanması, araştırma ve ölçüm tasarımı, araştırma sonuçlarının dahilinde kullanılan yöntemler ve sonuçların yorumlanması gibi konular incelenecektir. Dönem boyu incelenen kavramların gerçek hayata uygulanması takım projeleriyle yapılacaktır.

Ön Koşulu: MKTG 301 ve MGMT 203

MKTG 405 - Pazarlama Stratejisi: Bu dersin amacı öğrencileri pazarlama stratejisi oluşturma ve uygulamasında ihtiyaç duyulan beceri ve tecrübeler hakkında bilgilendirmektir. Pazar analizi yapma, hedef belirleme, pazarlama stratejisi geliştirme ve uygulamalarının tüm aşamaları bilgisayarlı simülasyon oyunu ile uygulama geçirilir.

Ön Koşulu: MKTG 301

CS 404 - Yapay Zeka: Bu ders yapay zekanın temel kavram ve tekniklerine geniş bir teknik giriştir. Kapsanan konular: uzman sistemler, kurala dayalı sistemler, bilgi gösterimi, arama, planlama, belirsizlikle baş etme, otomatik öğrenme, ve yapay sinir ağları. Bilgisayarlı görme, robotbilimi, doğal dil anlama gibi, yapay zekanın önemli güncel uygulama alanları tartışılacaktır.

Ön Koşulu: CS 201

CS 412 - Makine Öğrenmesi: Bu ders makine öğrenmesi ve istatistiksel örüntü tanıma yöntemleri üzerine, çift kodlu bir lisans/yüksek lisans dersidir. Derste olasılık kavramı ve temel konuları gösterildikten sonra, makine tanımasının amacı, türleri (gözetmenli, gözetmensiz) ve sınırları anlatılır. Daha sonra i) gözetimli öğrenme yöntemleri (Bayesian karar verme, parametrik yöntemler, en yakın komşu, karar ağaçları , yapay sinir ağları, destek vektör makineleri) ve ii) gözetimsiz yöntemler (gruplama ve öznitelik seçimi ve hesaplanması) gösterilir. Ders ödevlerle somut öğrenmeye ağırlık verecektir.

Ön Koşulu: ---

ECON 301 – Ekonometri: Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş.

Ön Koşulu: MATH 306 ve ECON 204

ECON 401 - Uygulamalı Ekonometri:Bu dersin amacı öğrencilere kişi, hane halkı, firma gibi mikro ölçekteki veri setlerinin ampirik analizinde kullanılan ileri ekonometrik yöntemleri tanıtmaktır. Kesit ve panel veri setleri ile ilgili modellerin spesifikasyonu, kestirimi ve parametrelerin teşhisi üzerinde durulacaktır. Bu ders bir yandan ekonometrik teknikler diğer yandan da bunların farklı konulara uygulamasına vurgu yapacaktır. Öğrencilerin konularla ilgili makaleleri okuması ve modern bir ekonometri yazılımı ile uygulamalı ödevler üzerinde çalışmaları beklenmektedir.

Ön Koşulu: ECON 301

Girişimcilik Yan Dal Onur Programı, son yıllarda işletme bilimi alanında oluşan kuramsal ve eylemli katkılardan yararlanarak öğrencilere belli düzeyde bir yapı ve yetenek kazandıracaktır. Program, öğrencilerin girişimcilik, şirket içi girişimcilik, inovasyon, teknoloji yönetimi alanlarındaki belli başlı düşünsel akımlar ve tartışmalar konusunda bilgi ve perspektif sahibi olmalarını sağlayacaktır. Öğrenciler, kuramsal derslerle birlikte kendilerini ilgili alanlarda hazırlayabilmeleri için iş dünyasıyla sıkı bir ilişki kuracaklardır. Programın belirleyici özelliklerinden biri, girişimcilik ve inovasyonun toplum içindeki işlevlerine yönelik yeni bakış açılarını da kuracak olmasıdır. Girişimcilik sosyal alanlarda ve devlet kurumlarında da aranan birer özelliktir.

Program Yükümlülükleri

Öğrenciler bu programa en erken lisans diploma programı seçimi yaptıkları dönemi izleyen dönemde başvurabilirler. Kabul için son dönem not ortalamasının (DNO) ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.72 olması ve başvurunun ilgili Fakülte Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Mezuniyet için gerekli kredi ve ders sayısı:

Ders Kategorisi Kredi Ders
Zorunlu 11 5
Alan Seçmeli 9 3
Toplam 20 8

 

Yan Dal Onur Programını için gerekli tüm dersleri başarıyla ve en az 3.00 GNO ile tamamlayan öğrenciye sertifika verilir.

Zorunlu Dersler 

Ders Kodu Ders Adı Kredi
MGMT 401 
or 
MGMT 413
Strateji 
or 
Stratejik İnovasyon
3
MGMT 415 Girişimci Teknolojik Ticarileştirme 3
MGMT 402 Girişimcilik 3
MGMT 495 Girişimci Becerileri Çalıştayları 1 1
MGMT 496 Girişimci Becerileri Çalıştayları 2 1

 

Alan Seçmeli Dersler

Öğrenciler aşağıda bulunan derslerden her fakülteden bir ders olmak üzere toplam 3 ders almak zorundadırlar.

Ders Kodu Ders Adı Kredi Fakülte
MGMT 403 Uluslararası İşletme Yönetimi 3 YBF
MGMT 404 Teknoloji Yönetimi 3 YBF
MGMT 412 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3 YBF
ORG 401 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 YBF
MKTG 301 Pazarlamaya Giriş 3 YBF
ACC201 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3 YBF
ENS 205 Malzeme Bilimine Giriş I   3 MDBF
ENS 207 Enerji Sistemlerine Giriş 3 MDBF
ENS 208 İmalat sistemlerine Giriş 3 MDBF
ENS 209 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Katı Modellemeye Giriş 3 MDBF
ENS 302 Teknoloji ve Toplum 3 MDBF
NS 210 Su: Fizik,Nanofizik,Kimya ve Jeopolitik I 3 MDBF
NS 208 Genel Biyoteknoloji 3 MDBF
MS 407 Yatırım Karar Verme 3 MDBF
ECON 346 Küresel Finans ve Çokuluslu Şirketler 3 SSBF
ECON 347 Proje ve Altyapı Finansmanının Temelleri 3 SSBF
ECON 412 Rekabet ve Düzenleme 3 SSBF
LAW 403 Uluslararası İş Hukuku 3 SSBF
VA 490 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3 SSBF
ECON 201 Oyunlar ve Stratejiler 3 SSBF
LAW 401 Hukuk,İş idaresi ve Toplum 3 SSBF
ECON 350 Finansal Kurumlar ve Piyasalar   3 SSBF
ECON 492 Türkiye Ekonomisi üzerine Seminerler    3 SSBF
HART 414 1960 sonrası Türk Sanat 3 SSBF
CULT 391 Türkiye'de Kültür:Eleştirel Yaklaşımlar 3 SSBF

 

GEREKÇE:
Türkiye’de ileri düzeyde yatırım bankacılığı, portföy performans analizi ve yönetimi, ulusal ve küreselleşen şirketlerde risk yönetimi, kurumların finansal yönetimi, iç ve dış sermaye yönetimi, emeklilik fonları planlama ve yönetimi, yabancı fonların Türkiye ofislerinde finans uygulamaları alanlarında artacak talebi karşılamak, katma değer oluşturmak, teoriyi pratikle birleştirerek en yeni tekniklerle donanımlı finans profesyonelleri yetiştirmek.

2. PROGRAM
A. TANIMI:
Finans Yan Dal Programı, finans alanına ilgi duyan ve finans alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere temel finans kavram ve yaklaşımları belirli bir yapı çerçevesinde aktarmayı hedefleyen bir programdır. Program, öğrencilerin yatırımlar, portföy yönetimi, finansal türevler, risk yönetimi, kurumsal finans, şirket değerleme ve şirket birleşmeleri ve devralmaları gibi alanlarda pratik hayatta ortaya çıkan finansal problemleri tanımlamasına, problemlerin çözümünde kullanılabilecek teorik modellerden uygun olanları seçmesine, tercih edilen teorik modelleri ampirik olarak uygulayıp test etmesine, bu amaç için finansal veri tabanlarından aktif olarak faydalanmasına ve bulduğu sonuçları karar verme aşamasında kullanmasına olanak sağlayacaktır. Programın hedef kitlesi finans alanına ilgi duyan tüm lisans öğrencileri olmakla beraber, finans problemleri ile ilgilenen programlarda – yönetim bilimleri, üretim sistemleri mühendisliği ve ekonomi – kayıtlı öğrencilerin Finans Yan Dal Programına nispeten daha fazla ilgi göstermesi beklenmektedir. 

B. PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Öğrenciler en erken lisans diploma programı seçimi yaptıkları dönemi izleyen dönemin başında, en geç altıncı yarıyılın başında Yan Dal Programına başvurabilirler. Kabul için genel not ortalamasının (GNO) en az 2.72 olması ve başvurunun ilgili Fakülte Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Yan Dal Programlarına devam eden öğrenciler, devam ettikleri programın gerektirdiği bütün dersleri almak, gerekli toplam krediyi tamamlamak ve programın diğer gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Program süresince tamamlanması gereken kredi toplamı en az 18’dir.

Finans Yan Dal Programının mezuniyet için gerekli kredi ve ders sayısı:

Ders Kategorisi ECTS SU Kredisi Ders
Zorunlu 6 3 1
Çekirdek Seçmeli 24 12 4
Alan Seçmeli 5 3 1
Toplam 35 18 6

  

C.DERSLER
Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı ECTS Su Kredisi  Fakülte
 FIN301 Finansal Yönetim  6  3  YBF

 

veya

Ders Kodu Ders Adı ECTS Su Kredisi  Fakülte
IE 303 Karar Ekonomisi  6  3  MDBF

 

Çekirdek Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı ECTS SU Kredisi Fakülte
FIN401 Şirketler Finansmanı 6 3 YBF
FIN402-MS407 Yatırımlar/Yatırım Karar Verme 6 3 YBF
FIN403/MS412 Finansal türevler/Finansal mühendislik 6 3 YBF
FIN404 Uluslararası şirketler finansmanı 6 3 YBF
FIN405 Şirket Birleşme ve devralmaları 6 3 YBF

FIN499

Servet Yönetimi

6

3

YBF

MS432 Finansta Rassal Modeller 6 3 MDBF

Alan Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı ECTS SU Kredisi Fakülte
ACC201 Finansal Nuhasebe ve Raporlamaya Giriş 6 3 YBF
ACC301 Yönetim Muhasebesi 6 3 YBF
ACC401 Finansal Myhasebe ve Raporlama 6 3 YBF
ACC402 İleri Finansal Muhasebe 6 3 YBF
ACC403 Denetim 6 3 YBF
ACC404 Uluslararası Muhasebe 5 3 YBF
ACC405 Finansal Tablo Analizi 6 3 YBF
ACC450 Muhasebeye ilişkin seçme konular I 5 3 YBF
ACC451 Muhasebeye ilişkin seçme konular II 5 3 YBF
FIN450 Finansa ilişkin seçme konular I 5 3 YBF
FIN451 Finansa ilişkin seçme konular II 5 3 YBF
ECON345 Uluslararası Finans 6 3 YBF
ECON350 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 6 3 YBF
ECON450 Bankacılığın mikroistisatı 6 3 YBF

 

Showcase

SOM Pictures

Video Gallery

Testimonial

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen bize e-posta adresinizi verin.